Mahima Makwana

دانلود فیلم Antim: The Final Truth 2021 پایان حقیقت نهایی دوبله فارسی

پلیس با بازی سلمان در این فیلم با مافیای زمین مبارزه می کند. پس از مشاهده درد و رنجی که خانوادهاش متحمل شدهاند، پسر کشاورز در حالی که سفر خود را بهعنوان یک گانگستر آغاز میکند، به قدرت میرسد و وارد یک بازی سیاه سیاست و قدرت میشود، در همین حال پلیسی سختگیر شروع به تعقیب رد او میکند تا جلوی او را بگیرد تا قبل از اینکه به یکی از قدرتمندهای شهر تبدیل شود مانع از فعالیت های مافیایی…

دانلود