Wes Ball

فیلم Kingdom of the Planet of the Apes 2024 پادشاهی سیاره میمون ها زیرنویس فارسی چسبیده

سال‌ها پس از سلطنت سزار، یک میمون جوان به سفری می‌رود که او را وادار می‌کند تا همه چیزهایی را که در مورد گذشته به او آموخته‌اند زیر سوال ببرد و انتخاب‌هایی انجام دهد که آینده‌ای را برای میمون‌ها و انسان‌ها مشخص می‌کند.

دانلود پادشاهی سیاره میمون ها

فیلم Maze Runner - The Death Cure 2018 دونده هزارتو - علاج مرگ زیرنویس فارسی چسبیده

قهرمان جوان توماس ماموریتی را برای یافتن درمانی برای بیماری کشنده ای به نام شعله ور" آغاز می کند."

دانلود دونده هزارتو - علاج مرگ

فیلم Maze Runner - The Scorch Trials 2015 دونده هزارتو - مشقتهای اسکُرچ زیرنویس فارسی چسبیده

گلیدرز پس از فرار از پیچ و خم، اکنون با مجموعهای از چالشها در جادههای باز منظرهای متروک پر از موانع غیرقابل تصور روبرو میشود.

دانلود دونده هزارتو - مشقتهای اسکُرچ

فیلم The Maze Runner 2014 دونده هزارتو زیرنویس فارسی چسبیده

توماس پس از پاک شدن حافظهاش در جامعهای از پسران سپرده میشود، و به زودی متوجه میشود که همه آنها در پیچ و خم به دام افتادهاند که از او میخواهد تا برای فرار از خود به نیروهای «دونده» بپیوندد.

دانلود دونده هزارتو