دانلود فیلم های Aayush Sharma

7.00

پلیس با بازی سلمان در این فیلم با مافیای زمین مبارزه می کند. پس از مشاهده درد و رنجی که خانوادهاش متحمل شدهاند، پسر کشاورز در حالی که سفر خود را بهعنوان یک گانگستر آغا